Sammordningsnummer

SFS 1974:174 - Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer.

1 § Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer)
skall fastställas för

1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i
Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,

2. erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening och annan
allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står
under offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för
samverkan mellan kommuner, och

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar.
Lag (2006:600).

2 § Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk
person än som avses i 1 § såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska
personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar
detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som
ansöker därom.


Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i fråga om
enkelt bolag, partrederi samt utländskt företags filial i Sverige.

Organisationsnummer får icke fastställas för konkursbo.


3 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får
förordna att organisationsnummer skall fastställas för statlig myndighet.


4 § Organisationsnummer består av tio siffror av vilka den sista
är kontrollsiffra. Tilldelat organisationsnummer får icke ändras eller
ånyo användas vid tilldelning av nummer.

5 § Skatteverket utfärdar anvisningar för och har tillsynen över
tilldelning av organisationsnummer. Hos verket föres register över
tilldelade organisationsnummer. Lag (2003:648).

6 § Beslut angående fastställande av organisationsnummer
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Lag (2003:648).
Senast uppdaterad: 2007-02-17